3d-tegning av hageby

Områderegulering Åkersvika hageby

Oppdraget omfattet utarbeidelse av full områderegulering for Åkersvika hageby i Ottestad i Stange kommune. Det ble utarbeidet flere konsekvensutredninger, samt vurdering av prosjektet opp mot FNs bærekraftsmål. Oppdraget omfatter videre visualisering i form av 3D-modell, snitt og plan. Norconsult har bidratt gjennom hele oppdraget med prosess knyttet til medvirkning med ulike grupper, blant annet barn og unge.

Prosjektnavn

Områderegulering Åkersvika hageby

Kunde

Stange kommune

Periode

2016 til 2023

Nøkkeltall

  • Størrelse: 400 daa

Områdereguleringsplanen for Åkersvika Hageby omfatter det tidligere institusjonsområdet Åkershagan med tilgrensende områder. Området ligger helt nord i Stange kommune på grensa mot Hamar kommune, med RAMS-området, Åkersvika naturreservat, som ligger langs nordre del av plangrensa. Planområdet omfatter noe eksisterende boligbebyggelse, tre barnehager og et museum i tillegg til vernesonen langs vannet.

I transformasjonsområdet legger planforslaget opp til å ta vare på mye av det grønne preget området har i dag. Dette kombineres med en forholdsvis høy utnyttelse i de nye boligfeltene som foreslås. Til sammen er det potensiale for rundt 800 boliger i planforslaget.

Bærekraft har vært et viktig premiss for utformingen av området og beskrivelse av ambisjonene for området. Dette er forankret tilbake i kommunestyrets vedtak i forbindelse med at det ble besluttet å starte arbeidet med utvikling av området med en miljømessig og framtidsrettet arealbruk, som støtter opp om ambisjonene som er lagt i kommunens klima- og energiplan.

Sosial bærekraft har påvirket den fysiske utformingen gjennom kvartalsutforming, blandet bebyggelse og fellesarealer.

  • Arnstein Dale

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid