Renndal tømmerkai

Norconsult utførte sedimentundersøkelser og naturkartlegging i sjø i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan og konsekvensutredning. Iht forurensningsloven og forurensningsforskriften må det søkes om tillatelse for arbeider i sjø. Rapport fra miljøundersøkelsen benyttes som grunnlag for søknad om tillatelse til Fylkesmannen.

Prosjektnavn

Miljøundersøkelser ved Renndal tømmerkai

Kunde

Halsa kommune

Sted

Norge

Periode

2018

Oppdraget

Halsa kommune planlegger å bygge kai for transport av tømmer i Vinjefjorden ved nedlagt fergeleie og eksisterende kai i Renndal. Tiltaket er delt inn i to faser: 1. Utfylling ved eksisterende kaifront. 2. Utfylling av området mellom eksisterende kai og nedlagt fergeleie. Det er planlagt å fylle ut masser fra land, og det vil muligens bli behov for spunting ved etablering av ny kaifront.

Løsningen

Miljøtekniske undersøkelser viste forurensing av sediment innenfor tiltaksområdet, og det ble utført en vurdering av forurensingsspredning og behov for avbøtende tiltak ved utfylling. Resultatene fra undersøkelsen la grunnlag for å avgrense arealet med forurensing i ulike tilstandsklasser. Håndtering av sediment er avhengig av tilstandsklasse. Kartlegging av naturtyper avdekket ålegrasenger i utkanten av nedlagt fergeleie, og det ble observert småfisk her. Områder med ålegras skal bevares som naturtype da de har en svært viktig funksjon som oppvekst- og næringsområde for fisk. Dette er viktig informasjon som vil påvirke bestemmelser gitt i reguleringsplan av området. Rapport fra miljøundersøkelsene benyttes som grunnlag for søknad om tillatelse til utfylling hos forurensningsmyndighet.

  • Guro Thue Unsgård

    Seniorrådgiver

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid