Sykkelfelt E6 Enebakkveien - Delstrekning 2

Prosjektet er en del av sykkelrute E6 Enebakkveien, parsell Sandstuveien - Østensjøveien. Utført som totalentreprise. Prosjektet omfattet prosjektering og utførelse/bygging. Veieier: Oslo kommune (Bymiljøetaten) Byggherre: Statens vegvesen Totalentreprenør: Isachsen Anlegg AS (med Norconsult som rådgiver/prosjekterende)

Prosjektnavn

Sykkelfelt E6 Enebakkveien, delstrekning 2: Sandstuveien – Østensjøveien

Kunde

Isachsen Anlegg AS

Sted

Norge

Periode

2021 til 2023

Nøkkeltall

Prosjekteringskostnad ca. 4.000.000,- 1500 meter oppgradert gate og fortau, med nye sykkelfelt 4 stk kantstopp med sykkelfelt ført bak stoppested 5 stk opphøyde gangfelt 50 meter støttemur av naturstein

Oppdraget

Formålet med prosjektet var å tilrettelegge for sammenhengende sykkeltilbud for strekningnen, som inngår i hovedsykkelrute E6.

Det skulle etableres sykkelfelt i Enebakkveien, i bydel Østensjø i Oslo kommune. Bussholdeplasser skulle oppgraderes og sykkelfelt/fortau skulle føres bak disse.

Løsningen

Strekningen er i underkant av 1500 meter lang, hvorav ca. 300 meter er utført med ensidig sykkelfelt og ca. 1150 meter er utført med tosidig sykkelfelt. Det er etablert 4 stk kantstopp med sykkelfelt ført bak stoppestedene/bussplattformer. Eksisterende lehus i gaten er bygget om og tilpasset nye kantstopp.

Strekningen ligger I et boligområdet med mange boligadkomster. Samtlige boligadkomster er tilpasset ny/oppgradert gate. På store deler av strekningen er ny gate hevet og tilpasset eksisterende anlegg for VA/OV.

Eksisterende anlegg for VA/OV er tilpasset ny gate ved ombygging av eksisterende kumkonstruksjoner og tilpassing av overvannsanlegg til ny løsning. På deler av strekningen er lufstrekk for elektro/tele flyttet fra luft til bakke. Anlegg for elektro, tele, signaler og belysning er tilpasset ny løsning. Tilstøtende gater/kryss er tilpasset ny løsning i Enebakkveien. For ikke å endre stabilitetsforholdene er det stedvis etablert lettfyllinger under ny gate. Oppdraget har hatt fokus på trafikksikkertheten for myke trafikanter (skolevei) på strekningen og etablert løsninger I tråd med universell utforming.

Underveis I oppdragsgjennomføringen har det vært en forutsetning med god og åpen dialog mellom veieier som skal overta prosjektet, byggherre som skal lede prosjektet og utførende som utfører og virkeliggjør prosjektet.

Resultatet

Oppsummert sitter man igjen med et sammenhengende tilbud for både gående og syklende på strekningen mellom Sandstuveien – Østensjøveien. Syklende er skilt fra gående og ledes bak busstopp for å redusere konfliktpunkter mellom ulike trafikantgrupper. Det visuelle inntrykket av anlegget på strekningen er hevet og tydelig endret fra «vei» til «gate».

  • Rune Blågestad

    Leder kontor

  • Kontakt oss

    Tverrfaglig samarbeid